fbpx

Info

Aanmelden en werkwijze

Je kunt altijd vrijblijvend een kennismakingsgesprek plannen. Je kunt je ook direct aanmelden bij Kunstzinnig Gezond op de contactpagina.
De intake bestaat uit drie delen: een intakegesprek en twee of drie ‘intakeoefeningen’ om een beeld te krijgen van je situatie.
Daarna kijken we waar het knelpunt nu precies ligt, we specificeren je hulpvraag en stellen de behandeldoelen op.
Een traject bestaat meestal uit twaalf sessies. In het begin één keer in de week, later eventueel om de twee weken. Het is mogelijk het traject te verkorten of te verlengen, afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Tussentijds en aan het eind vindt er een evaluatie plaats.

Tarieven

87,- per sessie á 90 minuten.
Wanneer je echt weinig te besteden hebt is korting op het tarief mogelijk. Dit wordt in overleg afgestemd.

De tarieven zijn inclusief materiaal, voorbereiding, rapportages en verslaglegging, overleg en administratieve werkzaamheden.

Vergoeding

Kunstzinnige therapie wordt door diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed via een aanvullende verzekering, op basis van mijn registratie bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT). Informeer bij je zorgverzekeraar of kijk op www.zorgwijzer.nl of je in aanmerking komt voor (een deel van) een vergoeding.

Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën
Registratienummer: 16NVKT 14190 1619
AGB-Code therapeut: 90102965
AGB-Code onderneming: 90062359
Kamer Van Koophandel: 66813158

Afmelden

Wanneer je verhinderd bent, hoor ik dat graag minimaal 24 uur van tevoren. Houd er rekening mee dat anders het volledige tarief in rekening kan worden gebracht. Je kunt afbellen op: 06-38338839. Mocht je de voicemail krijgen, spreek dan in en ik bel je zo snel mogelijk terug voor een nieuwe afspraak.

Geheimhouding van je gegevens

Om je privacy te waarborgen ga ik vertrouwelijk om met alles wat je vertelt. Ik heb als therapeut een geheimhoudingsplicht en kan alleen met jouw toestemming gegevens over jou verstrekken aan bijvoorbeeld een Arbodienst. Alleen in noodsituaties mag ik de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld wanneer mensen in gevaar zouden komen. Ik heb geen toestemming nodig wanneer ik met collega’s wil overleggen over de behandeling. Ook deze collega’s hebben een geheimhoudingsplicht.

Recht op informatie

Ik ben als therapeut verplicht om je te informeren over het doel van de behandeling en de manier waarop dit bereikt kan worden. We houden regelmatig evaluaties: na de intakeperiode, halverwege het traject en aan het einde. Ik mag je alleen informatie onthouden wanneer jij daar ernstig nadeel van zou ondervinden. Dit doe ik eerst in overleg met collega’s.

Inzage in jouw dossier

Je mag als je dat wilt jouw dossier inzien en er fotokopieën van maken. Het dossier is zo ingericht dat de inhoud en persoonlijke gegevens beschermd zijn. Vertrouwelijke informatie die door anderen is gegeven, die met jouw toestemming waren betrokken bij de behandeling, mag je niet inzien. Je mag iets toevoegen aan je dossier, maar er niks uithalen. Via een schriftelijk verzoek heb je het recht om jouw dossier te laten vernietigen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor kunstzinnige therapeuten (NVKT) . Dit houdt onder andere in dat ik regelmatig scholingen volg en ik aan de eisen van de vereniging voldoe.

Wanneer je ontevreden bent over de behandeling hoor ik dat graag. Misverstanden kunnen vaak in een gesprek opgelost worden. Wanneer dit niet lukt, kan je een klacht indienen.

De NVKT voldoet aan de eisen die door de overheid zijn gesteld in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Via de koepelorganisatie NVAZ is de NVKT aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtenfunctionaris en landelijk erkende Geschillencommissie. Meer informatie hierover vind je op de site van Overheid en NVKT.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op.

Deze website

Privacybeleid
Bescherming persoonsgegevens
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens, indien zelf opgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en andere gewenste relevante informatie.
Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere verbetering van mijn dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Disclaimer
Ik besteed uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, met materiaal en informatie, verklaart de gebruiker op de hoogte te zijn van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.